Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-06-1/10.01.2024г. на БД ЗБР, постъпило от ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-06-1/10.01.2024г. на БД ЗБР, постъпило от ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…../РР-06-1-5-СЪОБЩЕНИЕ…../РР-06-1-5-ПИСМО