Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-06-10/04.07.2019 г. от Кмета на Община Петрич за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Заявление с вх. № РР-06-10/04.07.2019 г. от Кмета на Община Петрич за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение, с цел поливане на зелени площи и поддържане на водните огледала в градски парк в гр. Петрич, община Петрич…./РР-06-10-6