Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-07-1/08.02.2023г. на БДЗБР, постъпило от „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-07-1/08.02.2023г. на БДЗБР, постъпило от „ДИРА ФРУКТ“ ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-1-6_СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-1-6_ПИСМО