Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-07-19/07.07.2023 г. на БДЗБР, подадено от „ВиК“ ООД – Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от извор „Врелото”

Заявление с вх. № РР-07-19/07.07.2023 г. на БДЗБР, подадено от „ВиК“ ООД – Перник за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от извор „Врелото”…/РР-07-19-12 СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-19-12 -ПИСМО