Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-07-31/02.07.2021 г. на БДЗБР, подадено от „ПОСТОЛОВСКИ“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-07-31/02.07.2021 г. на БДЗБР, подадено от „ПОСТОЛОВСКИ“ ЕООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-31-22-СЪОБЩЕНИЕ…./РР-07-31-22-ПИСМО