Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-07-32/05.11.2020 г. на БДЗБР, подадено от „ПЛАНИНЕЦ“ ООД, гр. Кюстендил, с ЕИК 109568051 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-07-32/05.11.2020 г. на БДЗБР, подадено от „ПЛАНИНЕЦ“ ООД, гр. Кюстендил, с ЕИК 109568051 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-32-19 -СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-32-19-ПИСМО