Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-17-95/15.12.2022 г. от упълномощено лице на управителя на„ОНИКС 2014“ЕООД, гр. Смолян за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530096/03.09.2015 г., издадено от директора на БДЗБР

Заявление с вх. № РР-17-95/15.12.2022 г. от упълномощено лице на управителя на„ОНИКС 2014“ЕООД, гр. Смолян за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41530096/03.09.2015 г., издадено от директора на БДЗБР…/РР-17-95-8-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-17-95-8-ПИСМО