Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Образци на заявления

В А Ж Н О – нова информация за неоходими документи за издаване на разрешителни

Съгласно измененията и допълненията на разпоредбите на чл.60 от Закона за водите, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., някои от документите към заявленията за издаване на разрешителни за ползване на воден обект или за водовземане се осигуряват служебно от органа по чл.52, ал.1 от Закона за водите и не е необходимо да се прилагат към заявленията на заявителите:
1. За издаване на разрешителни за ползване на воден обект или за водовземане – не се изисква от заявителите да прилагат декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
2. За издаване на разрешително за водовземане и ползване на язовири – не се изисква от заявителите да прилагат документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване“. Във всички останали случаи, заявителите за издаване на разрешително прилагат документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, но не е необходимо да се прилага договор за предоставяне на услугата „водоподаване“.
3. За издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности – не се изисква от заявителите да прилагат:
a) съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за аквакултури в големи язовири-когато язовирът не е зониран;
b) становища по проекта и място за изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република България и от ИА „Морска администрация“ – когато дейността се извършва в крайбрежните морски води или в река Дунав.
4. Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – не се изисква от заявителите да прилагат документ от ВиК оператора на обособената територия, удостоверяващ, че няма възможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата водоснабдителна система, освен в случаите когато заявените водни количества или част от тях се предвижда да се ползват за самостоятелно питейно – битово водоснабдяване.
5. Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води и за издаване на разрешително за ползване на воден обект за хидротехнически пристанищни съоръжения за вътрешните морски води или териториалното море – не се изисква от заявителите да прилагат съгласувателни становища от:
a) министъра на отбраната;
b) министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
При провеждането на процедурите по издаване на разрешителни по чл.44 и чл.46, ал.1, т.2 и 3 от Закона за водите, и преди изготвянето на съобщението по чл.62а, ал.1 органът по чл52, ал.1 изисква служебно по електронен път от Националната агенция за приходите, Агенция “Митници” и Общините, информация за наличие или липса на задължения.


Образец на справка за планираните дейности по чл. 58, ал 2 от Закона за водите. – Образец чл. 58, ал 2 от ЗВ


Заповед №РД-392/06.06.2017 г.  и Заповед №РД-654/29.10.2018 г. на министъра на ОСВ за одобрени образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона за водите. 

Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите с компетентен орган – директорът на басейнова дирекция:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1 и чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 10 от заповедта;

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60 и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води от ЗВ) – Приложение № 11 от заповедта;

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на басейновия директор по ЗВ – Приложение № 12 от заповедта;

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с изключение на заустването на отпадъчни води (във връзка с чл. 46, ал. 1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т.1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35, чл. 39, чл. 40 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 13 от заповедта;

5.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения (чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 14 от заповедта;

6.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 15 от заповедта;

7.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 16 от заповедта;

8.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземни води, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 17 от заповедта;

9.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжектиране/инжектиране на води в подземни водни обекти, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения (чл. 46, ал. 1, т. 5 и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 18 от заповедта;

10.Заявление за издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи съоръжения за хидрогеоложки проучвания, свързани с реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води, в случаите по чл. 118а, ал. 2 (чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „в“, във връзка с чл. 60 от Закона за водите и с Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 19 от заповедта;

11.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води – за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ и Приложение №1 по чл. 16, ал. 1 т. 1 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) – Приложение № 20 от заповедта;

12.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 2 по чл. 16, ал. 1 т. 2 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) – Приложение № 21 от заповедта;

13.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти (по чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ и Приложение № 3 по чл. 16, ал. 1 т. 3 от Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) – Приложение № 22 от заповедта;

14.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения по чл. 140, ал. 7 от ЗВ (по чл.140, ал.7, във връзка с чл. 140, ал 6 от ЗВ и чл. 36 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 23 от заповедта.

Формуляри за регистрация на кладенци:

  • ОБРАЗЕЦ РГ1 – УВЕДОМЛЕНИЕ за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите, на основание чл.44, ал.5 от Закона за водите във връзка с чл.119, ал.1 от Наредба №1 от 10.10.2007г.
  • ОБРАЗЕЦ РГ2 – ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите, на основание § 41, ал.7 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г.)
  • ОБРАЗЕЦ РС1 – ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели, на основание § 41, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г.)
  • ОБРАЗЕЦ УГ1 – УВЕДОМЛЕНИЕ за изграждане на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности, На основание чл.44, ал.4 от Закона за водите във връзка с чл.118, ал.1 от Наредба №1 от 10.10.2007г.

Актуална информация за регистрация на кладенци за собствени нужди съгласно § 41, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Актуална информация за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистъра за стопанските съоръжения по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите

Примерни образци на заявления за изменение и/или продължаване срока на действие или преиздаване на разрешителни:

1.Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и чл. 44 и чл. 45 от Наредбата за ползването на повърхностните води) – Приложение № 31 от заповедта;

2.Примерен образец на заявление за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект (на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 или чл. 78 или чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите) – Приложение № 32 от заповедта.