Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

За втора поредна година БДЗБР с кампания по наводненията

За втора поредна година БДЗБР с кампания по наводненията

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията. В нея участваха представители на РИОСВ, РЗИ регионалните структури на Пожарна безопасност и защита на населението, БЧК, Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор, Напоителни системи и  областните и общински администрации в териториалния обхват на БДЗБР. Гост на събитието беше и представител на сдружение Геополиморфик Клауд, член на Copernicus Relays мрежата на програма Коперник на ЕК.  Инициативата  имаше  за  цел да подобри координацията и сътрудничеството между компетентните органи, ангажирани с управлението на риска от наводнения.

Участниците се запознаха с предстоящите дейности по разработването на вторите ПУРН и третите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и със сключеното през 2018 г. споразумение между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за  възстановяване и развитие, за предоставяне на аналитични услуги, подпомагащи подготовката и изпълнението на двата плана.

                                    

Разгледани бяха и индикаторите за изпълнение на мерките за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при прилагането на ПУРН за периода 2016-2021 г. от Становището по ЕО.

Бяха обсъдени въпроси  за експлоатацията и техническото състояние на малките язовири, попадащи в териториалният обхват на ЗБР. Дискутирани бяха и теми  и въпроси, свързани с аварийни ситуации и реакции при наводнения, и участие на доброволните формирования.

Участниците се запознаха  и с  Програмата Коперник на ЕС.

Инициативата се организира от БДЗБР за втора поредна година, в изпълнение на мярката от ПУРН на Западнобеломорски район за периода 2016-2021 г. – „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“.

 

 

Материали от срещата са налични тук