Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2019 година

Пореден № Вх.№/ дата Трите имена Длъжност Дирекция/отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
         1. 1/30.01.2019 Руска Илиева Николова Старши счетоводител АФПД

 

да да    
         2. 2/30.01.2019 Олга Николова Тунева Директор на дирекция ПиР

 

да да    
         3. 3/30.04.2019 Нелина Карлос Алексиева Главен експерт ПиР / Планове   да    
         4. 4/30.04.2019 Ванина Василева Мицева Главен експерт ПиР / Планове   да    
         5. 5/30.04.2019 Елка Димова Зехирова Младши експерт ПиР / Планове   да    
         6. 6/02.05.2019 Йорданка Димитрова Коева Главен експерт ПиР / Планове   да    
         7. 7/03.05.2019 Нели Владимирова Гоцева Началник отдел Планове   да    
         8. 8/03.05.2019 Светлана Гергова Цветкова Главен експерт ПиР / Разрешителни   да    
         9. 9/03.05.2019 Теодора Емилова Кадийска Старши експерт ПиР / Разрешителни   да    
        10. 10/03.05.2019 Снежана Благоева Димова Старши експерт ПиР / Разрешителни   да    
        11. 11/07.05.2019 Славиния Борисова Коцакова Старши инспектор Контрол   да    
        12. 12/07.05.2019 Павлина Ивайлова Шкалова Старши инспектор Контрол   да    
        13. 13/08.05.2019 Зоя Атанасова Жерева Младши експерт ПиР / Планове   да    
        14. 14/08.05.2019 Таня Христова Иванова Главен експерт ПиР / Планове   да    
        15. 15/08.05.2019 Момчил Димитров Пашов Главен експерт ПиР / Разрешителни   да    
        16. 16/09.05.2019 Емилия Петрова Янакиева Главен инспектор Контрол   да    
        17. 17/10.05.2019 Жулиета Асенова Топова Старши експерт АФПД   да    
        18. 18/10.05.2019 Василена Валентинова Боянска Главен експерт ПиР / Разрешителни   да    
        19. 19/10.05.2019 Емил Николов Лазаров Главен експерт ПиР / Планове   да    
        20. 20/10.05.2019 Симона Валериева Караджова Старши експерт ПиР / Планове   да    
        21. 21/10.05.2019 Ивона Симеонова Паунова Младши експерт ПиР/Планове   да    
        22. 22/10.05.2019 Петър Богомилов Дончев Главен експерт ПиР / Планове   да    
        23. 23/13.05.2019 Станислав Иванов Тасев Технически сътрудник АФПД   да    
        24. 24/13.05.2019 Анита Димитрова Милева-Кафеджийска Технически сътрудник АФПД   да    
        25. 25/13.05.2019 Александър Цветков Калеов Главен инспектор Контрол   да    
        26. 26/13.05.2019 Даниела Димитрова Атанасова Старши юрисконсулт АФПД   да    
        27. 27/13.05.2019 Ваня Костадинова Колчагова Главен юрисконсулт АФПД   да    
        28. 28/13.05.2019 Стоимен Манолов Везенков Главен инспектор Контрол   да    
        29. 29/13.05.2019 Македонка Георгиева Граховска Главен експерт АФПД   да    
        30. 30/13.05.2019 Лазар Недельов Бангьозов Главен инспектор Контрол   да    
        31. 31/13.05.2019 Костадин Ангелов  Георгиев Инспектор Контрол   да    
        32. 32/13.05.2019 Иван Николаев Горелски Инспектор Контрол   да    
        33. 33/13.05.2019 Калина Симеонова Бачева Началник отдел Разрешителни   да    
        34. 34/13.05.2019 Миглена Стоянова Митова Главен специалист АФПД   да    
        35. 35/13.05.2019 Анна Красимирова Макрева-Маеркова Главен специалист АФПД   да    
        36. 36/13.05.2019 Ирена Борисова Милева Главен инспектор Контрол   да    
        37. 37/14.05.2019 Яна Владимирова Тренчева Инспектор Контрол   да    
        38. 38/14.05.2019 Екатерина Сотирова Вакадинова Касиер, счетоводител АФПД   да    
        39. 39/14.05.2019 Гергана Стефанова Георгиева-Ранчова Инспектор Контрол   да    
        40. 40/14.05.2019 Кристина Викторова Поповска Главен експерт ПиР / Планове   да    
        41. 41/14.05.2019 Елена Крумова Аргирова Главен експерт ПиР / Планове   да    
        42. 42/14.05.2019 Ангелина Славчова Тюфекчийска Директор на дирекция АФПД   да    
        43. 43/15.05.2019 Ралица Георгиева Кукова Директор на дирекция Контрол   да    
        44. 44/15.05.2019 Милчо Григоров Чобанов Старши инспектор Контрол   да    
        45. 45/15.05.2019 Стоянка Николова Манолева Директор на дирекция ПиР   да    
        46. 46/12.07.2019 Моника Руменова Перчаклийска Младши експерт ПиР / Планове да да    
        47. 47/02.09.2019 Теменужка Гълъбинова Марандюк Главен експерт ПиР / Планове да да    
        48. 48/05.09.2019 Зоя Таскова Марчева Главен експерт ПиР / Разрешителни да да    
        49. 49/09.09.2019 Анита Димитрова Милева-Кафеджийска Старши експерт ПиР / Разрешителни да да    
        50. 50/13.09.2019 Мариана Борисова Николова Младши експерт ПиР / Планове   да    
        51. 51/27.09.2019 Николай Емилов Стоянов Инспектор Контрол да да    
        52. 52/02.10.2019 Светлана Димитрова Гълъбова Главен експерт ПиР / Планове да да    

 

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2018 година