Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2020 година

Пореден № Вх.№/ дата Трите имена Длъжност Дирекция/отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
         1. 1/23.04.2020 Иван  Горелски Инспектор Контрол да
         2. 2/28.04.2020 Жулиета Топова Главен експерт АФПД да
         3. 3/28.04.2020 Славиния  Коцакова Старши инспектор Контрол да
         4. 4/28.04.2020 Емилия  Янакиева Главен  инспектор Контрол да
         5. 5/28.04.2020 Александър  Калеов Главен  инспектор Контрол да
         6. 6/28.04.2020 Моника  Перчаклийска Младши експерт ПиР / Планове да
         7. 7/28.04.2020 Анита Кафеджийска Старши експерт ПиР / Разрешителни да
         8. 8/30.04.2020 Стоянка  Манолева Директор на дирекция ПиР да
         9. 9/30.04.2020 Елка  Зехирова Младши експерт ПиР / Планове да
        10. 10/30.04.2020 Теменужка Марандюк Главен експерт ПиР / Планове да
        11. 11/30.04.2020 Йорданка  Коева Главен експерт ПиР / Планове да
        12. 12/30.04.2020 Нели  Гоцева Началник отдел Планове да
        13. 13/30.04.2020 Таня Иванова Главен експерт ПиР / Планове да
        14. 14/30.04.2020 Македонка Граховска Главен експерт АФПД да
        15. 15/30.04.2020 Емил  Лазаров Системен администратор АФПД да
        16. 16/30.04.2020 Ивона  Паунова Младши експерт ПиР/Планове да
        17. 17/30.04.2020 Таня Стоянова Главен специалист АФПД да да
        18. 18/30.04.2020 Миглена  Митова Главен специалист АФПД да
        19. 19/30.04.2020 Ирена Милева Главен инспекторт Контрол да
        20. 20/30.04.2020 Зоя  Жерева Младши експерт ПиР / Планове да
        21. 21/30.04.2020 Николай  Стоянов Инспектор Контрол да
        22. 22/30.04.2020 Калина Бачева Началник отдел Разрешителни да
        23. 23/04.05.2020 Снежана Димова Старши експерт ПиР/Разрешителни да
        24. 24/04.05.2020 Екатерина Вакадинова Касиер-счетоводител АФПД да
        25. 25/05.05.2020 Руска Николова Старши счетоводител АФПД да
        26. 26/05.05.2020 Петър  Дончев Старши експертт ПиР/Планове да
        27. 27/05.05.2020 Лазар Бангьозов Главен инспектор Контрол да
        28. 28/05.05.2020 Олга Тунева Главен инспектор Контрол да
        29. 29/05.05.2020 Десислава Лазарова Технически сътрудник АФПД да
        30. 30/05.05.2020 Милчо  Чобанов Старши инспектор Контрол да
        31. 31/05.05.2020 Яна Тренчева Инспектор Контрол да
        32. 32/05.05.2020 Зоя Марчева Главен експерт ПиР/Разрешителни да
        33. 33/07.05.2020 Светлана Цветкова Главен експерт ПиР/Разрешителни да
        34. 34/07.05.2020 Ванина Мицева Главен експерт ПиР / Планове да
        35. 35/11.05.2020 Елена Аргирова Главен експерт ПиР / Планове да
        36. 36/11.05.2020 Даниела Атанасова Старши юрисконсулт АФПД да
        37. 37/11.05.2020 Ваня  Колчагова Главен юрисконсулт АФПД да
        38. 38/13.05.2020 Ангелина  Тюфекчийска Директор на дирекция АФПД да
        39. 39/13.05.2020 Станислав Тасев Технически сътрудник АФПД да
        40. 40/13.05.2020 Павлина  Шкалова Старши инспектор Контрол да
        41. 41/13.05.2020 Ралица  Кукова Директор на дирекция Контрол да
        42. 42/15.05.2020 Костадин Георгиев Главен инспектор Контрол да
        43. 43/15.05.2020 Гергана Ранчова Инспектор Контрол да
        44. 44/15.05.2020 Светлана Гълъбова Старши експерт ПиР/Планове да
        45. 45/15.06.2020 Мария Трендафилова Главен експерт ПиР/Разрешителни да да
        46. 46/22.07.2020 Владимир  Стоилов Директор на дирекция АФПД да да
        47. 47/12.08.2020 Яница  Митева Старши юрисконсулт АФПД да да
        48. 48/12.08.2020 Мартин Крачунов Главен

юрисконсулт

АФПД да да

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2019 година
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2018 година