Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Декларации по ЗПК

Регистър на подадените декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ в БДЗБР,  подадени през 2023 година

Вх.№/ дата Декларатор Длъжност Вид декларация Наличие на несъвместимости Подадена в срок Забележка
ЧР-01-1/26.01.2023 Димитър  Соколов Младши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-2/01.02.2023 Цветанка  Христова Директор на дирекция Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-3/01.02.2023 Ирина  Нешева-Гининска Старши юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-4/09.02.2023 Христина  Борикова Старши счетоводител Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-5/27.02.2023 Димитър  Соколов Младши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-6/01.03.2023 Христина  Борикова Старши счетоводител Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-7/15.03.2023 Цветанка  Христова Директор на дирекция Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-8/26.04.2023 Йорданка Коева Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-9/27.04.2023 Снежана  Димова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-10/27.04.2023 Жулиета  Топова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-11/27.04.2023 Светлана  Гълъбова Младши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-12/28.04.2023 Славиния  Коцакова Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-13/02.05.2023 Александър  Калеов Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-14/02.05.2023 Анита  Милева-Кафеджийска Старши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-15/02.05.2023 Елена  Аргирова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-16/03.05.2023 Моника  Перчаклийска Младши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-17/03.05.2023 Петър  Дончев Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-18/04.05.2023 Гергана  Георгиева-Ранчова Старши инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-19/04.05.2023 Емилия  Янакиева Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-20/04.05.2023 Александра  Николова Старши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-21/04.05.2023 Миглена  Митова Главен специалист Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-22/04.05.2023 Таня  Иванова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-23/04.05.2023 Павлина  Шкалова Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-24/04.05.2023 Емилия Милчева-Анкова Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-25/04.05.2023 Ваня  Колчагова Главен юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-26/04.05.2023 Емилия  Гикова-Димитрова Главен юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-27/04.05.2023 Ирена  Милева Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-28/04.05.2023 Ванина  Мицева Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-29/04.05.2023 Симона  Владимирова Старши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-30/04.05.2023 Ивона  Паунова Младши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-31/04.05.2023 Елена  Митушева Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-32/04.05.2023 Емил  Стоименов Инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-33/04.05.2023 Македонка  Граховска Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-34/04.05.2023 Радослав  Динев Началник отдел Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-35/04.05.2023 Нели  Гоцева Началник отдел Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-36/04.05.2023 Марияна  Янева Старши експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-37/05.05.2023 Милчо  Чобанов Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-38/10.05.2023 Кристина  Поповска Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-39/10.05.2023 Яна  Тренчева Старши инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-40/10.05.2023 Мария Методиева-Панова Старши инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-41/10.05.2023 Костадин  Георгиев Главен инспектор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-42/10.05.2023 Елка Зехирова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-43/11.05.2023 Емил  Лазаров Системен администратор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-44/11.05.2023 Десислава  Лазарова Технически сътрудник Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-45/12.05.2023 Таня  Стоянова Главен специалист Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-46/12.05.2023 Ралица  Кукова Директор на дирекция Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество да
ЧР-01-47/12.05.2023 Валентина Иванова Главен счетоводител Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-48/23.05.2023 Валентина  Иванова Главен счетоводител Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-49/25.05.2023 Стоянка Манолева Директор на дирекция Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-50/10.07.2023 Георги Спиров Старши юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-51/11.07.2023 Драгомир Качев Системен администратор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-52/12.07.2023 Георги Спиров Старши юрисконсулт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-53/20.07.2023 Соня  Филипова Старши счетоводител Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-54/01.08.2023 Ваня Пендуркова Технически сътрудник Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-55/03.08.2023 Драгомир Качев Системен администратор Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-56/07.08.2023 Соня Филипова Старши счетоводител Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-57/31.08.2023 Ваня Пендуркова Технически сътрудник Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Част I – Имущество и Част II – Интереси да
ЧР-01-58/15.09.2023 Румяна Бърдарова Главен експерт Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 – Несъвместимост не да
ЧР-01-59/30.10.2023 Румяна Бончева Бърдарова Старши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК –  Несъвместимост не да  
ЧР-01-60/02.11.2023 Йорданка Малинова Сковърданова Технически сътрудник Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК –  Несъвместимост не да  
ЧР-01-61/07.11.2023 Ралица Георгиева Кукова Директор на дирекция Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК    
ЧР-01-62/13.11.2023 Йорданка Малинова Сковърданова Технически сътрудник Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК –   Част I – Имущество и Част II – Интереси да  
ЧР-01-63/21.11.2023 Румяна Бончева Бърдарова Старши експерт Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК –   Част I – Имущество и Част II – Интереси да  

 

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИподадени през 2022 година                                                                              Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИподадени през 2021 година
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИподадени през 2020 годинa
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2019 година
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2018 година