Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2021 година

Пореден № Вх.№/ дата Трите имена Длъжност Дирекция/отдел Декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
         1. 1/25.01.2021 Емилия  Гикова – Димитрова Главен юрисконсулт АФПД да да
         2. 2/02.02.2021 Туфчо  Сандъкчиев Главен експерт ПиР / Планове да да
         3. 3/02.02.2021 Руска  Николова Технически сътрудник АФПД да да
         4. 4/26.04.2021 Светлана  Гълъбова Старши експерт ПиР/Планове да
         5. 5/26.04.2021 Десислава Лазарова Технически сътрудник АФПД да
         6. 6/26.04.2021 Нели Гоцева Началник отдел Планове да
         7. 7/26.04.2021 Миглена Митова Главен специалист АФПД да
         8. 8/26.04.2021 Зоя Жерева Младши експерт ПиР/Планове да
         9. 9/27.04.2021 Стоянка Манолева Директор на дирекция ПиР да
        10. 10/27.04.2021 Моника Перчаклийска Младши експерт ПиР / Планове да
        11. 11/27.04.2021 Теменужка Марандюк Главен експерт ПиР / Планове да
        12. 12/28.04.2021 Жулиета Топова Главен експерт АФПД да
        13. 13/28.04.2021 Екатерина Вакадинова Счетоводител/касиер АФПД да
        14. 14/28.04.2021 Емил Лазаров Системен администратор АФПД да
        15. 15/29.04.2021 Зоя Марчева Главен експерт ПиР/Разрешителни да
        16. 16/10.05.2021 Таня Иванова Главен експерт ПиР/Планове да
        17. 17/10.05.2021 Снежана Димова Старши експерт ПиР/Разрешителни
        18. 18/10.05.2021 Мария  Методиева – Панова Инспектор Контрол да
        19. 19/10.05.2021 Гергана Георгиева-Ранчова Инспектор Контрол да
        20. 20/10.05.2021 Александър  Калеов Главен инспектор Контрол да
        21. 21/10.05.2021 Ирена Милева Главен инспектор Контрол да
        22. 22/10.05.2021 Емилия Янакиева Главен инспектор Контрол да
        23. 23/10.05.2021 Анита Милева-Кафеджийска Старши експерт ПиР/Разрешителни да
        24. 24/10.05.2021 Олга Тунева Главен инспектор Контрол да
        25. 25/10.05.2021 Йорданка Коева Главен експерт ПиР/Планове да
        26. 26/10.05.2021 Македонка Граховска Главен експерт АФПД да
        27. 27/10.05.2021 Лазар Бангьозов Главен инспектор Контрол да
        28. 28/10.05.2021 Таня Стоянова Главен специалист АФПД да
        29. 29/10.05.2021 Иван Горелски Инспектор Контрол да
        30. 30/10.05.2021 Павлина Шкалова Старши инспектор Контрол да
        31. 31/10.05.2021 Костадин Георгиев Главен инспектор Контрол да
        32. 32/10.05.2021 Яница Митева Старши юрисконсулт АФПД да
        33. 33/10.05.2021 Милчо Чобанов Старши инспектор Контрол да
        34. 34/11.05.2021 Гергана Витанова Счетоводител

/касиер

АФПД да да
        35. 35/11.05.2021 Петър Дончев Старши експерт ПиР/Планове да
        36. 36/11.05.2021 Яна Тренчева Инспектор Контрол да
        37. 37/11.05.2021 Калина Бачева Началник отдел Разрешителни да
        38. 38/11.05.2021 Елка Зехирава Младши експерт ПиР/Планове да
        39. 39/11.05.2021 Славиния Коцакова Старши инспектор Контрол да
        40. 40/11.05.2021 Ивона Паунова Младши експерт ПиР/ Планове да
        41. 41/11.05.2021 Ванина Мицева Главен експерт ПиР/ Планове да
        42. 42/11.05.2021 Камелия Петличка Старши счетоводител АФПД да
        43. 43/12.05.2021 Мария Трендафилова Главен експерт ПиР/Разрешителни да
        44. 44/12.05.2021 Светлана Цветкова Главен експерт ПиР/Разрешителни да
        45. 45/13.05.2021 Владимир Стоилов Директор на дирекция АФПД да
        46. 46/13.05.2021 Ралица Кукова Директор на дирекция Контрол да

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИподадени през 2020 годинa
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2019 година
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗНКОНПИ,  подадени през 2018 година