Структура на БДЗБР

СТРУКТУРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БЛАГОЕВГРАД

Считано от 01.06.2015г. в БД „ЗБР“ беше извършено престуктуририане на част от специализираната администрация:

Дирекция „Планове и разрешителни“ от три отдела се престуктурира в два, като бившия отдел „Специализирани карти,бази данни и ГИС“ беше обединен с отдел „Планове“.

Функционална характеристика на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“

http://iisda.government.bg/ras/executive_power/ministry_organigram/79