Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Извършена е проверка от служители на БД „Западнобеломорски район”

Извършена е проверка от служители на БД „Западнобеломорски район”

Извършена е проверка  от служители на БД „Западнобеломорски район”, във връзка с постъпил сигнал на 09.09.2016г. на „зелен телефон”,  със съдържание „ извършва се нерегламентирано сондиране с цел добив на подземни води, в имот над хотел „Римска баня”, с.Баня, общ.Разлог”.

В хода на извършената проверка на място, както и от предоставените документи е установено, че сигналът е неоснователен.

Дейностите които се осъществяват в имот с идентификатор № 056017, в землището на с.Баня са свързани с извършване на геоложко проучване,  за установяване на почвените разновидности и носимостта на почвата в района. Дейностите се извършват от лицензирана фирма, въз основа на сключен договор със собственика на имота, копие от който е предоставен на контролният орган.

 

Информация за постъпилите сигнали и резултатите от извършените проверки за установяване на обстоятелствата по тях се публикува ежемесечно на 5 число на сайта на БД ЗБР, Раздел „Зелен телефон”.