Изграждане и обслужване на съоръжение на техническата инфраструктура: три броя кабели ниско напрежение за електрозахранване на ПИ с идентификатори 23025.39.45. 23025.39.72, 23025.39.85 и 23025.39.86 по КККР на град Доспат

Изграждане и обслужване на съоръжение на техническата инфраструктура: три броя кабели ниско напрежение за електрозахранване на ПИ с идентификатори 23025.39.45. 23025.39.72, 23025.39.85 и 23025.39.86 по КККР на град Доспат; и подземен външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатори 23025.39.85 и 23025.39.86 по КККР на град Доспат, местност „Келебека”, община Доспат, област Смолян, с възложители: ,.Мегаимоти” ЕООД, град Пловдив; Славей Сивчев, град Пазарджик и Салих Карамустафа, град Доспат…/П-01-116-1