Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Изграждане на два броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.106.4, в местност Армутлука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград

„Изграждане на два броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.106.4, в местност Армутлука по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“…/П-01-362-1