Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

„Изграждане на търговски обект и допълващо застрояване автомивка в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4258 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско

Инвестиционни предложения „Изграждане на търговски обект и допълващо застрояване автомивка в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4258 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ и „Изграждане на търговски обект и допълващо застрояване автомивка в поземлен имот с идентификатор 02676.501.4257 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, с възложители И.В., Г. Е. и И. Е. …/П-01-223-3