Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Издаване на становище по чл. 4а. От Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда( Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение за „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика“ и прилежащи акрополо – изпълнение на дейност по социализация и изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристичеаско обслужване в имоти с идентифкатори 49312.17.65 и 49312.17.70 по одобрени КК и КР на с. Рупите

Издаване на становище по чл. 4а. От Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда( Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение за „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика“ и прилежащи акрополо – изпълнение на дейност по социализация и изграждане на необходимата инфраструктура за осигуряване на туристичеаско обслужване в имоти с идентифкатори 49312.17.65 и 49312.17.70 по одобрени КК и КР на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград …/П-01-136-2