Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води № 41590089/15.12.2011 г.

Изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води № 41590089/15.12.2011 г.,  издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-101-6