Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на дъждопреливник в улица с осови точки 209, 210 и 212 (поземлени имоти с идентификатори 65334.301.6307 и 65334.301.6352 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански

Изменение на инвестиционно предложение за „Изграждане на дъждопреливник в улица с осови точки 209, 210 и 212 (поземлени имоти с идентификатори 65334.301.6307 и 65334.301.6352 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански)“ , с възложител община Сандански…/П-01-32-1