Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на обект за съхранение, поддържане на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.153.20 в местността Заемджиков чифлик/Мочура

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на обект за съхранение, поддържане на селскостопанска техника в поземлен имот с идентификатор 17395.153.20 в местността Заемджиков чифлик/Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“…/П-01-171-2