Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510054/27.03.2007 г.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510054/27.03.2007 г., продължено с Решение № ПО-01-59/21.03.2017 г. и изменено с Решение № ПО-01-152/12.11.2019 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“…/РР-17-2-1