Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ /за промяна предназначението на имот № 004022

Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ /за промяна предназначението на имот № 004022, местност „Бачийщето“, землище на с. Еленово, община Благоевград, от „нива“ за „жилищно строителство“, с Възложител С. В….П-01-435-3