Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот №77.957 по плана на новообразуваните имоти на местността Габеро

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот №77.957 по плана на новообразуваните имоти на местността Габеро, землище на с. Рилци, община Благоевград, с цел промяна предназначението му от „нива“ в „за жилищно строителство“…/П-01-6-4