Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.308.105, местност Баларбаши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.308.105, местност Баларбаши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна предназначението на имота от „за земеделски труд и отдих” в „за вилно строителство”…/П-01-13-1