Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ –Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на параметрите на водовземане на минерална вода от Сондаж №7 на находище на минерална вода „Гулийна баня“ за нуждите на хотелски комплекс „Изгрева“

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ –Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на параметрите на водовземане на минерална вода от Сондаж №7 на находище на минерална вода „Гулийна баня“ за нуждите на хотелски комплекс „Изгрева“ в поземлен имот с идентификатор №02693.501.377 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“…../П-01-369 -1