Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „План – извлечение в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“ – за отдели, подотдели 309“в“, 354 „и“, „354л“, 343 „е“, 82 „г“, 82 „д“, 83 „ж“, 83 „а“, 84 „и“ и 84 „р

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „План – извлечение в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански“ – за отдели, подотдели 309“в“, 354 „и“, „354л“, 343 „е“, 82 „г“, 82 „д“, 83 „ж“, 83 „а“, 84 „и“ и 84 „р“…/П-01-17-1