Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, кв. 81 по плана на с. Дебрен

Изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ – Благоевград уведомление за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, кв. 81 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“ с възложител Община Гърмен…/П-01-120-4