Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Изразяване становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ-Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в поземлен имот с идентификатор 38532.200.222 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен

Изразяване становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите по постъпило в РИОСВ-Благоевград уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 броя овце и техните приплоди в поземлен имот с идентификатор 38532.200.222 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, с възложител „ВЕИ-ПИРИН“ ООД…/П-01-14-4