Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционното предложение „Жилищно строителство – изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.140.15, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград“ с възложител „ДЖЕМО БИЛДИНГ“ ЕООД Благоевград

Инвестиционното предложение „Жилищно строителство – изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.140.15, местност „Под черквата“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград“ с възложител „ДЖЕМО БИЛДИНГ“ ЕООД Благоевград и И. Калпачки…П-01-341-4