Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Аварийно бетониране на водоотвеждащ канал(дере), минаващ през с. Марикостиново, общ. Петрич

Инвестиционно предложение „Аварийно бетониране на водоотвеждащ канал(дере), минаващ през с. Марикостиново, общ. Петрич, обл. Благоевград“, с възложител Община Петрич…/П-01-190-3