Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност Янколова река, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Инвестиционно предложение „Апартаментни сгради с курортни функции в поземлен имот с идентификатор 61813.540.10, местност Янколова река, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „Практикал Инвестмънт“ ЕООД, гр. София…/П-01-265-5