Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.45.260 и 23025.45.259 по КККР на гр. Доспат

Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.45.260 и 23025.45.259 по КККР на гр. Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян“, с възложител „Титан транс Д“ ЕООД…/П-01-118-1