Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.240.396 и 23025.240.403 по КККР на гр. Доспат

Инвестиционно предложение „База за отдих“ в поземлени имоти с идентификатори 23025.240.396 и 23025.240.403 по КККР на гр. Доспат, местност „Новото“, община Доспат, област Смолян“, с възложител Евтим Пържанов…/П-01-131-1