Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение: „База за отдих, в поземлен имот с идентификатор №23025.44.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат

Инвестиционно предложение: „База за отдих, в поземлен имот с идентификатор №23025.44.136 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, област Смолян“ с възложител С. П…/П-01-48-1