Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец

Инвестиционно предложение „Бутилиране на изворна вода, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, с дълбочина до 120,0 м., в УПИ IV – 705, кв. 71, имот №  по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „Визекс про” ЕАД. …П-01-19-2