Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Сапарева баня”, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил към комплекс от еднофамилни жилищни сгради за временно обитаване, хотел, жилищна кооперация и детски център в ПИ с идентификатор 65365.602.1273 гр. Сапарева баня

Инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Сапарева баня”, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил към комплекс от еднофамилни жилищни сгради за временно обитаване, хотел, жилищна кооперация и детски център в ПИ с идентификатор 65365.602.1273 гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-15/19.02.2008 г. на ИД на АГКК” , с възложител” ФРЕШ МАРКЕТ 2015″ ООД…/П-01-311-1