Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Тк-1“ изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Тк-1“ изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.619.41 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград” с възложител „КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ“ ООД…/П-01-195-1