Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерални води от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня към „Спортно-оздравителен воден комплекс в ПИ 02693.87.582 с. Баня

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерални води от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня към „Спортно-оздравителен воден комплекс в ПИ 02693.87.582 с. Баня, Община Разлог по КК и КР одобрени със Заповед РД 18-1326/24.07.2018г. на ИД на АГКК ”, с възложител „ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО“ ЕАД…/П-01-383-1