Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „Тк-1“ и тръбен кладенец „Тк-2“, изградени в поземлен имот с идентификатор 62699.501.639 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „Тк-1“ и тръбен кладенец „Тк-2“, изградени в поземлен имот с идентификатор 62699.501.639 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци,, община Благоевград, област Благоевград”…/П-01-419-1