Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец, находящ се в поземлен имот с идентификатор 03504.20.108 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец, находящ се в поземлен имот с идентификатор 03504.20.108 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, поливане на тревни площи и противопожарни нужди“, с възложител „Планински парк – Белица“ ЕООД…/П-01-265-1