Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК-1″ в поземлен имот с идентификатор 65365.46.21, м. „Стопански двор” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сапарева баня

Инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение – шахтов кладенец „ШК-1″ в поземлен имот с идентификатор 65365.46.21, м. „Стопански двор” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил”, с възложител „СИМА” ЕООД…/П-01-342-1