Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от НМВ „Градешка баня”, община Кресна към сграда за търговия и стаи за гости в поземлен имот с идентификатор 14493.800.1

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от НМВ „Градешка баня”, община Кресна към сграда за търговия и стаи за гости в поземлен имот с идентификатор 14493.800.1 в местността Градешки бани по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград” …/П-01-166-1