Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Гулийна баня“ за нуждите за къща за гости, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02693.501.67 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Гулийна баня“ за нуждите за къща за гости, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02693.501.67 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград – промяна на Разрешително №МВ-202021-ГБ/19.05.2021 г. за водовземане на минерална вода“ с възложител „НИК ЕНД ЕС 2015“ ООД…./П-01-57-2