Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Възстановяване и доизграждане на съществуващ стадион в обхват на поземлен имот с идентификатор 02693.86.981, местност Конещица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград

Инвестиционно предложение „Възстановяване и доизграждане на съществуващ стадион в обхват на поземлен имот с идентификатор 02693.86.981, местност Конещица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград – изграждане на нови обслужващи сгради, трибуни, площадки за детски атракциони и паркинг“, с възложител „Гранд Хотелс Мениджмънт Енд Маркетинг“ ЕООД…/П-01-317-1