Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на модулни оранжерии, изграждане на селскостопанска постройка с фотоволтаик и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 62699.43.1 в местността Капенливица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци

Инвестиционно предложение „Доставка и монтаж на модулни оранжерии, изграждане на селскостопанска постройка с фотоволтаик и собствен водоизточник в поземлен имот с идентификатор 62699.43.1 в местността Капенливица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител Л.Боздев…/П-01-267-5