Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Експлоатация на находище „Лиляново“, участък „Тремощица“, разположено в землището на с. Вихрен

Инвестиционно предложение „Експлоатация на находище „Лиляново“, участък „Тремощица“, разположено в землището на с. Вихрен, община Сандански, обл. Благоевград“, с възложител „Пирин мрамор” АД…/П-01-448-1