Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 38532.110.43 по одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител Д. Синанова

Инвестиционно предложение „Жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 38532.110.43 по одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, с възложител Д. Синанова…/П-01-351-5