Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на 15 броя къщи в поземлен имот с идентификатор 61813.527.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на 15 броя къщи в поземлен имот с идентификатор 61813.527.763 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „РТА КОНСУЛТИНГ“ ООД…/П-01-135-2