Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имот с идентификатор 61813.775.157, местност „Кулата“, по КК на гр. Разлог“, с възложител „Трага Груп 2022“ ЕООД

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имот с идентификатор 61813.775.157, местност „Кулата“, по КК на гр. Разлог“, с възложител „Трага Груп 2022“ ЕООД…/П-01-258-3 -5