Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в новообразувани имоти УПИ II272, УПИ III272, УПИ IV272 и УПИ V272, УПИ VI272, УПИ VII272 и УПИ VIII272, кв. 4 по плана на с. Поленица, община Сандански“, с възложители наследници на М. Манолев.

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в новообразувани имоти УПИ II272, УПИ III272, УПИ IV272 и УПИ V272, УПИ VI272, УПИ VII272 и УПИ VIII272, кв. 4 по плана на с. Поленица, община Сандански“, с възложители наследници на М. Манолев…./П-01-135-1