Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в поземлен имот №009025 по КККР на с. Уши

Инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в поземлен имот №009025 по КККР на с. Уши, община Трекляно, област Кюстендил“, с Възложител Община Трекляно…/П-01-260-3